Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn quý khách sử dụng SSH để thay đổi các loại mật khẩu trên máy chủ Linux sử dụng Kloxo Control Panel. Các mật khẩu bao gồm: mật khẩu root, mật khẩu admin Kloxo, mật khẩu root của MySQL cũng như khắc phục một số sự cố trên Horde Mail và RoundCube Mail.

Chú ý: Khi dùng lệnh trực tiếp từ hệ điều hành thì có thể sẽ không đồng bộ được từ các dịch vụ của Kloxo và có thể 1 số dịch vụ sẽ chạy không đúng.

1. Đổi mật khẩu root của server
Chạy lệnh sau:
[root@vietidc]: passwd
Sau đó nhập mật khẩu mới vào 2 lần.
Lưu ý: Khi gõ mật khẩu trên Linux qua Putty bạn sẽ không thấy được các ký tự *

2. Khôi phục (reset) mật khẩu mySQL
Nếu chẳng may bạn quên mật khẩu mySQL bạn có thể  tiến hành reset nó qua admin của Kloxo hoặc sử dụng SSH với các câu lệnh sau:

service mysqld stop
mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql -u root
mysql>
mysql> use mysql;
mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD ('yournewpassword') WHERE User='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit;
service mysqld start

Lưu ý: yournewpassword là mật khẩu mới của bạn.

3. Reset mật khẩu admin của Kloxo
Đơn giản các bạn chỉ chạy lệnh sau:
sh /script/resetpassword master {newpassword}
Trong đó {newpassword} là mật khẩu mới của bạn.

4. Khôi phục mật khẩu mySQL của Kloxo.
Bản thân Kloxo để hoạt động được nó cũng có 1 database riêng. Nếu bạn truy cập Kloxo mà bị lỗi Error "Could not open database connection." thì nghĩa là database của Kloxo đang không truy cập được.
Các bạn cần chạy lệnh sau để khắc phục lỗi này:

sh /script/fix-program-mysql {mysqlrootpassword}
hoặc đơn giản là:
sh /script/fix-program-mysql

5. Khôi phục mật khẩu Horde
Nếu bạn truy cập webmail sử dụng Horde mà gặp lỗi  Error "Could not open database connection." thì là do database quản lý Horde đang bị lỗi, không kết nối được.
Để sửa lỗi các bạn làm như sau:
Mở file config của Horde:
cat /home/kloxo/httpd/webmail/horde/config/conf.php

Tìm dòng lưu trữ mật khẩu quản lý Horde như dạng này:
$conf['sql']['username'] = 'horde_groupware';
$conf['sql']['password'] = 'aVBq4yOrS';

Tiếp theo tiến hành sửa lại thông tin database theo như cấu hình ở trên

service mysqld stop

mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql -u root

mysql>
mysql> use mysql;
mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD ('aVBq4yOrS') WHERE User='horde_groupware';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit;

service mysqld start

Hoặc đơn giản hơn là chạy lệnh
sh /script/fixhorde

6. Khôi phục lỗi webmail Roundcube
Tương tự như Horde, nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng RoundCube thì mở file config của RoundCube như sau:
cat /home/kloxo/httpd/webmail/roundcube/config/db.inc.php
Tìm kiếm dòng
$rcmail_config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:pass@localhost/roundcubemail';
Sau đó chạy các lệnh sau

service mysqld stop

mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql -u root

mysql>
mysql> use mysql;
mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD ('pass') WHERE User='roundcube';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit;

service mysqld start

----------------------------------

peakso.com